Čo je inštitucionálny plán udržateľnej mobility, na čo slúži ? 

Inštitucionálny plán udržateľnej mobility (ďalej IPUM) je efektívny nástroj na  motiváciu zamestnancov k tomu, aby na každodennú cestu do práce a pri pracovných cestách a pochôdzkach využívali  aktívne formy dopravy (pešia doprava, bicykel a verejná doprava). Jeho cieľom je šetriť, čas, zdravie a financie, zamestnávateľov, aj zamestnancov a tiež zlepšovať kvalitu ovzdušia a tým aj kvalitu ich života.

Aké má zamestnávateľ z IPUM benefity? 
 • Zamestnanci dochádzajúci do práce aktívnym spôsobom sú počas roka v priemere menej práceneschopní ako ich kolegovia, ktorí dochádzajú do práce autom. .
 • Fyzická aktivita, pred začiatkom pracovného dňa, i keď je to len prostá chôdza,  zvyšuje výkonnosť zamestnancov a znižuje ich náchylnosť robiť v práci chyby
 • Zamestnanec dochádzajúci do práce aktívnym spôsobom je preukázateľne spokojnejší, sebavedomejší a je odolnejší voči stresu.
 • Šetrenie financií na budovanie alebo zabezpečenie parkovacích miest pre zamestnancov a pre služobné autá, využívané len v rámci mesta. 
 • Reputácia spoločensky zodpovednej organizácie, ktorá sa stará o svojich zamestnancov a chráni životné prostredie v meste.
 • Jednoduchšia logistika pracovných pochôdzok v rámci mesta (nie je potrebné hľadať parkovanie, menšie dopravné náklady, kratšie dopravné časy a pod.)
Čo potrebujete pre zhotovenie IPUM?
 • IPUM sa síce primárne týka dochádzania zamestnancov do práce, ale môže sa týkať aj pracovných ciest v meste/obci alebo na väčšie vzdialenosti. 
 • Zhotovenie IPUM musí podporovať vedenie organizácie (majiteľ, riaditeľ, primátor, prednosta a pod.) a túto podporu musí prejaviť (napríklad príspevky na intranete, list/-email zamestnancom, stretnutia a pod.). Zároveň je dobré, aby sa organizácia už vopred zaviazala, že opatrenia, navrhnuté v IPUM, bude realizovať, aby zamestnanci videli, že ich zapojenie má zmysel. 
 • Je potrebné vyčleniť zamestnanca, ktorý bude mať operatívnu prípravu IPUM na starosti zo strany organizácie a bude to robiť v pracovnom čase. 
 • Zapojenie zamestnancov do aktivíť nie je rozsiahle, ale je v pracovnej dobe a treba s tým počítať. Ide najmä o krátke individuálne aj skupinové stretnutia, vyplnenie online dotazníka, pripomienkovanie draftov a pod. 
 • Čím širšia je účasť zamestnancov na zhotovení IPUM (vyplnenie dotazníkov, účasť na interview), tým je výsledok kvalitnejší. Preto má zmysel vhodnou formou zamestnancov k účasti motivovať, napr. drobné reklamané predmety, poukazy, tombola, voľno a pod. .
Typický postup Zhotovenia IPUM

Príprava IPUM pozostáva z niekoľkých na seba nadväzujúcich krokov: 

1. Diskusia s vedením organizácie (spoločnosti, inštitúcie) na témy: Chcete IPUM? Na čo bude IPUM slúžiť, aké sú jeho ciele?

 • Vysvetlenie krokov zhotovenia IPUM, objasnenie spôsobu a miery zapojenia manažmentu a zamestnancov inštitúcie.
 • Príprava a uzavretie zmluvy o dielo – zhotovenie IPUM. 

2. Prieskum dopravných návykov zamestnancov

Cieľom prieskumu je zistiť súčasné spôsoby dochádzania do zamestnania a cestovania na pracovné cesty, ako aj zistenie ochoty zamestnancov zmeniť spôsoby dochádzania za enviromentálne prijateľnejši a za akých podmienok.

Prieskum má dve časti:

 • dotazníková časť formou online dotazníkov
 • interviews (individuálne alebo skupinové)

3. Analýza súčasnej dopravnej situácie organizácie: 

 • interná – kompetencie v oblasti mobility, interné smernice, infraštruktúra, bežná prax a pod. 
 • externá – dopravné pomery mesta alebo obce, ovplyvňujúce dochádzanie zamestnancov (individuálna automobilová doprava, verejná doprava, cyklo a pešia doprava). 

4. Návrh opatrení IPUM
Opatrenia vychádzajú z vykonaných prieskumov a analýz. Sú zostavené  tak, aby uľahčovali zamestnancom dochádzanie do práce inak ako individuálne autom a aby k takému dochádzaniu motivovali. Opatrenia sa môžu dotýkať aj pracovných ciest, či už v rámci mesta/obce alebo na väčšie vzdialenosti, 

5.  Akčný plán realizácie IPUM

Časový rozpis a prioritizácia realizácie opatrení s priradením finančných nárokov a ďalšími podrobnosťami. 

Potrebné zdroje

Časový horizont: závisí od veľkosti organizácie a počtu prevádzok, pri bežnej firme či inštitúcii  sú to dva-tri mesiace.

Personálne zabezpečenie: popri podpore vedenia a umožnenia zapojenia zamestnancov do aktivít v pracovnej dobe (pozri vyššie) je potrebné určiť jedného pracovníka, ktorý bude môcť časť svojho pracovného času venovať koordinácii niektorých aktivít prípravy IPUM. 

Cena: závisí od veľkosti organizácie a počtu prevádzok, pri bežnej firme či inštitúcii ide zhruba o 6 – 9 tisíc Eur. 

Dohodnite si online konzultáciu zdarma